Bluetooth Speakers MD 7W Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W

9205874/1

5

2

4

9

8

7

6

3

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
denna MD-7W står i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.
Reproduktion, överföring, distribution eller
lagring av delar av eller hela innehållet i
detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella
förhållanden. Förutom vad som stadgas i
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga
eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende
produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad
gäller riktighet, tillförlitlighet eller
innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att revidera
dokumentet eller återkalla det när som helst
utan föregående meddelande.

background image

SVENSKA

Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.
Icke godkända ändringar av enheten kan
medföra att användarens behörighet att
använda utrustningen blir ogiltig.

Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lagen är förbjuden.