Bluetooth Speakers MD 7W Help

background image

Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W

9205873/1

5

2

4

9

8

7

6

3

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
dit MD-7W product voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een
kopie van de conformiteitsverklaring kunt
u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn
gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.
Onrechtmatige reproductie, overdracht,
distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder
voorafgaande geschreven toestemming van
Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt
zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
Voor zover maximaal toegestaan op grond
van het toepasselijke recht, zal Nokia of een
van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak
dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia
behoudt zich te allen tijde het recht voor

background image

NEDERLANDS

zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Neem voor meer
informatie contact op met uw Nokia-dealer.
Niet-goedgekeurde veranderingen of
aanpassingen aan dit apparaat kunnen het

recht van de gebruiker om met de
apparatuur te werken tenietdoen.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de VS en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.