Bluetooth Speakers MD 7W - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag er med til at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs
levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå
sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan der
dannes fugt i den, og det kan
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Enheden må aldrig rengøres med

stærke kemikalier, rengøringsmidler
eller stærke opløsningsmidler.

• Enheden må ikke males. Malingen kan

blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt,
indleveres det til nærmeste autoriserede
forhandler til service.

background image

DANSK

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over
på produktet, emballagen eller i
det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at alle

elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer skal afleveres et særligt
sted, når de ikke længere skal anvendes.
Dette krav gælder i EU og andre steder
med affaldssortering. Produkterne må
ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige
indsamlingssteder er du med til at
forhindre ukontrolleret bortskaffelse af
affald og fremme vedvarende genbrug af
ressourcer. Du kan få yderligere
oplysninger hos produktets forhandler, de
lokale myndigheder, de nationale
producentansvarsorganisationer eller din
lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde
produktets miljødeklaration eller
instruktioner til bortskaffelse af udtjente
produkter under de landespecifikke
oplysninger på www.nokia.com.