Bluetooth Speakers MD 7W hjælp

background image

Nokia Bluetooth-højttalere MD-7W

9205874/1

5

2

4

9

8

7

6

3

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at udstyret MD-7W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller forretningskendetegn
tilhørende deres respektive ejere.
Kopiering, overførsel, spredning eller lagring
af en del eller hele indholdet af dette
dokument i enhver form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre og forbedre

de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.
I det omfang, det er tilladt i henhold til
gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen
af Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for tab af
data eller fortjeneste eller nogen som helst
form for specielle, tilfældige, betingede eller
indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

background image

DANSK

Uautoriserede ændringer eller
modifikationer af denne enhed kan
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge
udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.